Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZÁKLADNÁ ŠKOLA CERNINA
Adresa školy 090 16 Cernina
Telefón+ 421 054 7562218
E-mailzscernina@gmail.com
WWW stránkazscernina.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Kveta Kostiková05475622180911420443zscernina@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Lýdia Oreničová
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Cocuľová
ostatní zamestnanciIveta Petrenková
zástupcovia rodičovStanislav Madzin
 Lenka Jamroškovičová
 Daniela Dutková
 Mária Durkotová
zástupca zriaďovateľaMarián Kvaska
 Ivan Perháč

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Cernina
SídloCernina 65
Telefón0547881213
E-mailcerninask@gmail.com

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Činnosť rady školy v školskom roku 2020/2021 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie Covid-19 bola obmedzená. Členovia Rady školy sa nestretli osobne ani raz. Zasadnutia sa 2-krát konali on-line.Predseda rady školy sa permanentne zaujímal o činnosť školy, ako aj o problémy, ktoré vyplývali z dištančného vzdelávania.

Pedagogická rada zasadala 8- krát, prezenčne aj online podľa aktuálnej situácie. Riešila výchovno-vyučovacie výsledky žiakov, dištančné vzdelávanie, hodnotenie žiakov v čase dištančného vyučovania, adaptačné a poadaptačné obdobie vzdelávania žiakov po návrate do škôl.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 103

Počet tried: 8


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1101111118
počet žiakov814811151310177103
z toho v ŠKD810680000032

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci (učitelia): 11

Odborný zamestnanec (školský psychológ): 1

Pedagogickí asistenti: 2

Zodpovedný vychovávateľ : 1

Nepedagogickí zamestnanci: 6


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných zamestnancov
TPP1050
DPP311
Znížený úväzok100

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01111
vychovávateľov011
asistentov učiteľa022
školský psychológ 011

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.INF1
 THD1
6.INF1
 VYV1
 THD1
7.INF1
 VYV1
 HUV1
 THD1
8.INF1
 VYV1
 HUV1
 THD1
9.INF1
 VYV1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Pre epidemiologickú situáciu Covid 19 v školskom roku 2020/2021 nebolo možné realizovať spoločné školské a mimoškolské aktivity pre žiakov školy. Aj napriek tejto zložitej situácii sme sa zapojili do online súťaží:

1. Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo: 2. miesto - 1 žiak

2. Pytagoriáda - okresné kolo: 3 úspešní riešitelia - účasť 10 žiakov

3. Rómovia recitujú- krajské kolo: 1. miesto1 žiak, 2. miesto - 2 žiaci

4. Rómovia recitujú- celoslovenské kolo: 1. miesto - 1 žiak, 3. miesto - 1 žiak, účasť 1 žiak

Výtvarné súťaže:

1. Vesmír očami deti - okresné kolo: 2. miesto - 1 žiak, účasť - 5 žiakov

2. Kde bolo, tam bolo - okresné kolo: 2. miesto - 1 žiak, 3. miesto - 1 žiak, účasť - 2 žiaci

3. História hasičstva - okresné kolo: 1. miesto - 1 žiak, 2. miesto - 2 žiaci, 3. miesto - 2 žiaci, účasť - 2 žiaci

4. Nakresli zdravie - okresné kolo: účasť - 2 žiaci

Literárne súťaže:

1. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo: 3. miesto - 1 žiak, účasť - 1 žiak

2. Ochrana pred požiarmi očami deti - územné kolo: 1. miesto - 1 žiak, 3. miesto - 1 žiak, účasť - 1 žiak

3. Medziriadky - celoslovenské kolo: účasť - 1 žiak

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Z dôvodu pandémie Covid-19 akékoľvek aktivity a prezentácie na verejnosti boli pozastavené a nemožné. Jediná prezentácia na verejnosti bola možná cez webové sídlo školy. Túto prezentáciu sme počas dištančného vzdelávania intenzívne využívali.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

A) Dlhodobé

Recyklohry - je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Organizátorom projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK, s. r. o.

Elektronizácia vzdelávacieho procesu v regionálnom školstve - hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania vytvorením nových pracovných miest v ZŠ Cernina

Tento projekt sa realizuje od 12/2017. Projekt je zameraný na zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporu prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci projektu sme zamestnali 1 pedagogického asistenta a 1 školského psychológa.

Detský čin roka - žiaci sa cez reálne príbehy iných detí učia ako pomôcť ľudom i prírode.

B) Krátkodobé

Čítame radi - prínosom bolo obohatenie školskej knižnice o nové tituly kníh s dotáciou 800 €. Rozvojový projekt sa vzťahoval na všetkých žiakov školy s dôrazom na žiakov pochádzajúcich zo SZP. Knižné publikácie sú k dispozícii v školskej knižnici s možnosťou požičania si aj domov.

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ - zakúpeniím elektrického konvektomatu s príslušenstvom pre školskú jedáleň sa skvalitnenila príprava jedál pre žiakov a zamestnancov školy.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

Druh inšpekcie: Tematická - Čitateľská gramotnosť - 9. ročník

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je v prevádzke od roku 1958, je projektovaná ako 9 triedna škola. V roku 1982 bola k nej pristavená telocvičňa, školská jedáleň so školským klubom detí. Súčasťou školy je školský dvor a záhrada, futbalové ihrisko, trávnaté plochy. Škola svojím charakterom vyhovuje podmienkam na ňu kladeným.

Počet kmeňových tried - 8, 1 trieda ŠKD, sú vyhovujúce, v posledných rokoch prešli údržbou - nová elektroinštalácia, výmena svetiel, podláh, stierky stien, maľba. V každej triede je pripojenie na internet, PC + interaktívna tabuľa a biela keramická tabuľa. V priestoroch školy je možnosť pripojenia sa k internetu. Škola má k dispozícii pre žiakov 20 tabletov a 25 notebookov, ktoré sa využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Škola má učebňu výpočtovej techniky s interaktívnou tabuľou a 17 PC s pripojením na internet, telocvičňu a posilňovňu, školskú knižnicu, školská kuchynku, dielňu. Údržbou prešli aj chodby školy - nová elektroinštalácia, výmena svetiel, stierky stien, maľba, výmena vitrín. Chodba je vybavená televízorom.

Súčasťou školy je školská jedáleň. Kuchyňa a jedáleň prešli tiež údržbou - nová elektoinštalácia, svetlá, stierky stien , maľba, kermický obklad a dlažba. Väčšina kuchynského zariadenia je nová- nerezové stoly, nerezové umývadla, myčka s príslušenstvom, veľký kuchynský robot, konvektomat, chladnička s mrazničkou, ohrevný vozík. Školská jedáleň je vybavená novým nábytkom, dataprojektorom a premietacím plátnom, využíva sa aj na kultúrne podujatia.

Aj priestory telocvične boli vynovené realizáciou výmeny drevenej podlahovej krytiny a obkladu stien.

Vybavenie jednotlivých kabinetov sa postupne podľa potrieb vyučujúcich dopĺňa učebnými pomôckami.

V školskom roku 2020/2021 sa začalo s údržbou asfaltovej plochy v okolí školy.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- pestrosť záujmovej činnosti,

- výborné výsledky pri prijímaní žiakov na stredné školy,

- úspešnosť školy v súťažiach a olympiádach,

- starostlivosť o žiakov so ŠVVP,

- prezentácia školy na verejnosti,

- spolupráca školy a rodiny,

- zapájanie sa do projektov,

- dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou a učebnými pomôckami,

- dobré priestorové podmienky školy,

- organizácia mimoškolských aktivít,

- estetické a pokojné pracovné prostredie školy,

- zapájanie sa pedagogických zamestnancov do rôznych vzdelávaní,

Oblasti, v ktorých škola dosahuje slabé výsledky:

- slabé výchovno - vyučovacie výsledky žiakov pochádzajúcich z MRK,

- časté absencie žiakov z MRK na vyučovaní - neospravedlnené hodiny,

- slabá aktivita žiakov z MRK počas dištančného vzdelávania,

- nenájdenie spoločnej stratégie s niektorými rodičmi, neadekvátne ospravedlňovanie absencie detí.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením: 12, z toho 6 na 1. stupni a 6 na 2. stupni.Títo žiaci sa vzdelávali podľa individuálnych vzdelávacích programov.

Počet žiakov so ŠVVP na podklade SZP:19, z toho 10 na 1. stupni a 9 na 2. stupni. Týmto žiakom bol zabezpečený individuálny prístup zo strany učiteľov, v edukačnom procese sa rešpektovali ich sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 11, z toho 7 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 11, z toho 7 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0000000

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlášky na vzdelávanie v strednej škole podalo 6 žiakov.

Povinnú školskú dochádzku ukončil 1 žiak.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci, ktorí podali prihlášky.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMATOBNPDAPVORUJSJLSPR
1.A              1,5
2. A     1,25  2,42  2,67 2,51,17
3.A1,2    1,17 11,67 1,83  1,831
4. A2,56    1,56 1,332,33 2,56  2,561,44
5. A2,42,132,47 2,4   2,47    2,531
6.A2,42,733,093,183,09   33,09   3,181
7. A2,572,632,632,382,63 2,63 2,632,5  2,432,751,5
8. A2,732,562,942,812,56 2,75 2,752,69  2,63,131,25
9. A32,292,862,712,43 2,71 3,293,14  2,333,571,43

TriedaTSVVLAVYV
1.A   
2. A1 1,42
3.A1,331,831,33
4. A1,222,671,44
5. A   
6.A   
7. A   
8. A   
9. A   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A8530
2. A141130
3.A8800
4. A111100
5. A151500
6.A131300
7. A101000
8. A161600
9. A7700

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Základná škola Cernina je rozpočtovou organizáciou. Je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom prenesených kompetencií a z podielových daní obce. Finančné prostriedky boli prideľované zriaďovateľom školy - Obcou Cernina. Konkrétne údaje o píjmoch a výdavkoch školy sú uvedené v Správach o hospodárení školy za rok 2020, 2021.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Záujmová činnosť sa začala v mesiaci október2020, ale z dôvodu pandémie COVID-19 bola činnosť prerušená do júna 2021.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Hravé čítanie121Mgr. Martina Paligová
Školský klub detí321Bc. Ivana Bahledová
Matematika hrou151Mgr. Stanislava Hudáková
Hravá ruština161Mgr. Adela Adamečková
Z každého rožka troška141Mgr. Milena Robyneková
Prírodovedný krúžok141Mgr. Eva Mičová
Bystré hlavičky 91PaedDr. Lýdia Oreničová
Hravá slovenčina151Mgr. Michaela Gajdošová
Z každého rožka troška111Mgr. Mária Cocuľová
Športový krúžok161Mgr. Marián Štochmaľ
Čítame radi141Bc. Andrea Dulinová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Napriek zlej epidemiologickej situácii spôsobenej ochorením Covid - 19 a obmedzení bola spolupráca s rodičmi na dobrej úrovni. Rodičia boli o aktivitách školy oboznamovaní prostredníctvom webového sídla školy. Hromadné triedne aktívy sa neuskutočňovali, informácie triedni učitelia podávali telefonicky a cez edupage. Realizovali sa iba individuálne stretnutia s rodičmi v exteriéri školy s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Výchovno-vzdelávacia j činnosť v čase mimoriadnej situácie

Mimoriadna epidemiologická situácia v škole platila od 1. 9. 2020.

I. stupeň

Od 1.9.2020 do vianočných prázdnin sa vyučovanie realizovalo podľa štandardného rozvrhu v plnom rozsahu. Od 11.1.2021 do 5. 2.2021 fungoval v škole ŠKD pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a detí, ktoré nemali prístup k online vzdelávaniu. Ostatní žiaci sa vzdelávali dištančne cez edupage. Od 8. 2.2021 sa žiaci vzdelávali dištančne, prezenčne v skupinách 5+1- upravený rozvrh hodín /bez TEV, ETV a NBV/. Od 8.3.2021 sa žiaci vzdelávali dištančne, prezenčne v skupinách 5+1- štandardný rozvrh hodín. Od 7.4.2021 sa všetci žiaci 1. stupňa vzdelávali prezenčne. Hodiny telesnej a športovej výchovy sa realizovali v exteriéri, hodiny hudobnej výchovy bez spevu. Záujmová činnosť sa nerealizovala až do konca školského roka.

Priebeh dištančného vzdelávania:

- online vzdelávanie - aplikácia GOOGLE MEET,

- zasielanie zadaní a úloh cez eduPage podľa upraveného rozvrhu: 1. ročník - 10 hodín, 2. ročník - 10 hodín, 3. ročník - 12 hodín, 4. ročník - 12 hodín,

- zasielanie prezentácií, PL, vlastných interaktívnych cvičení,

- tvorba projektov, výtvarných prác,

- online vzdelávanie - aplikácia GOOGLE MEET,

- distribucia pracovných listov žiakom, ktorí nemali prístup k online vzdelávaniu.

Spôsob hodnotenia:

- počas dištančného vzdelávania žiaci boli hodnotení slovne,

- prvé dva týždne po nástupe do školy - adaptačné obdobie - žiaci neboli hodnotení známkami ale slovne - pochvalou, povzbudením -

motiváciou do ďalšej práce;

Celkové hodnotenie:

- prvý ročník bol hodnotený slovne zo všetkých predmetov,

- 2. až 4. ročník všetky predmety boli na konci roka hodnotené známkou okrem NAB, ETV /absolvoval/a,

- 3 žiaci z 1. ročníka a 3 žiaci z 2. ročníka opakujú ročník, pretože nezvládli učivo.

Adaptačné obdobie

Adaptačným procesom prešla každá trieda po návrate do školy od 7.4.2021. Učitelia dodržiavali všetky pokyny a usmernenia tak, aby zaistili bezpečný návrat žiakov do školy, ich postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme. Rešpektovali všetky odporúčané hygienické opatrenia. Prvý týždeň sa pedagogický zamestnanci venovali hlavne socializácii, bez skúšania, nepísali sa žiadne testy a písomky. Návrat do obvyklého režimu bol postupný. Aktivity i boli zamerané na rozvoj komunikácie, spolupráce a riešenie konfliktov, na prevenciu problémového správania, na rozvoj pozitívnej klímy v triede, na rozvoj empatie a tolerancie a proti šikane.

Počas adaptačného vzdelávania vyučujúci a pedagogickí asistenti sa vo zvýšenej miere venovali hlavne žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakom, ktorí vykazovali varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa a ktorí mali počas dištančného vyučovania problém s pripojením na internet. Podľa potreby sa znovu vysvetlila preberaná látka, dovysvetľovalo sa a utvrdzovalo sa učivo. Umožnilo sa žiakom dodatočne odovzdať úlohy, ktoré počas dištančného vzdelávania neodovzdali.

Výchovno-vzdelávacia j činnosť v čase mimoriadnej situácie 2. stupeň

Od 26. októbra 2020 do 23. októbra 2020 - prezenčná výučba podľa štandardého rozvrhu hodín na školský rok 2020/2021.

Od 26. októbra 2020 prebiehalo v škole online vyučovanie v súlade s nariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19.

Od 18.11.2020 do 9.12.2020 sa začalo vzdelávanie v skupinách 5+1 pre žiakov, ktorí nemali prístup k online vzdelávaniu.

Od 8.2.2021 sa nanovo umožnilo vzdelávanie v skupinách 5+1, ktoré trvalo pre žiakov 8. a 9. ročníka do 16.4.2021 a pre žiakov 5. - 7. ročníka do 23.4.2021.

Počas jarných prázdnin sme realizovali projekt Jarná škola, ktorého zámerom bolo nadobudnúť nové vedomosti, ktoré počas dištančného vzdelávania si žiaci nedostatočne osvojili. Záujem prejavili iba žiaci 5. ročníka. Každý deň v týždni sa venoval inej vzdelávacej oblasti.

Priebeh dištančného vyučovania:

- vyučovanie prebiehalo online cez Google Meet podľa stanoveného rozvrhu: 5. ročník - 12 hodín týždenne, 6. ročník - 15 hodín týždenne, 7. ročník - 15 hodín týždenne, 8. ročník - 15 hodín atýždenne, 9. ročník - 15 hodín týždenne.

- domáce úlohy, projekty a zadania boli zadávané priebežne ako počas prezenčného vyučovania prostredníctvom edupage,

- komunikácia : edupage, telefonicky, SMS, sociálne siete,

-zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, gramatické tabuľky, vlastné materiály učiteľov, internetové zdroje /učíme na dialku, datakabinet, zborovna, bezkriedy, taktik../

- distribucia pracovných listov učiteľmi žiakom, ktorí nemali prístup k online vzdelávaniu.

Spôsob hodnotenia počas dištančného vzdelávania:

- dodržiavanie Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

- slovné hodnotenie: pochvala, povzbudenie, vysvetlenie nepresností.

Celkové hodnotenie:

- porfólio žiakov,

- zohľadnenie práce počas dištančného vzdelávania: odovzdanie zadaných prác, PL, úloh, testov, účasť na on-line vzdelávaní,

- prezenčné vyučovanie: aktivita na hodinách, hodnotenie testov, písomných prác, ústne odpovede, samostatné práce žiakov.

16 žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 nemalo dostatok podkladov na hodnotenie k 31. januáru 2021, hodnotenie bolo presunuté k 31.3.2021 podľa Usmerneia MŠVVaŠ SR. K 30.1.2021 šetci žiaci 2. stupňa splnili podmienky na hodnotenie za 1. polrok školského roka 2020/2021.

V 8. a 9. ročníku bolo obnovené prezenčné vyučovanie od 19. apríla 2021, v 5. - 7. ročníku od 26. apríla 2021, ktoré začalo 2-týždňovým adaptačným obdobím.

Adaptačné obdobie po návrate žiakov do škôl:

- účasť na vyučovaní - podmienená negatívnym testom zákonného zástupcu a žiaka,

- trvanie: 2 týždne,

- aktivity zamerané na socializáciu žiakov, rozvoj komunikácie, spolupráce a riešenie konfliktov, na prevenciu problémového správania, na

rozvoj pozitívnej klímy v triede, na rozvoj empatie a tolerancie a proti šikane,

- postupný prechod na prezenčné vyučovanie, denne 5 vyučovacích hodín,

- slovné hodnotenie,

- písomné práce, testy - nepísali sa,

- diagnostika žiakov: zisťovanie vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného vzdelávania,

- zvýšená pozornosť venovaná žiakom so ŠVVP,

Prezenčné vyučovanie po návrate žiakov do škôl:

- vyučovanie podľa štandartného rozvrhu po 2 týždňoch.

- diagnostika: pokračovanie v zisťovaní vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného vzdelávania,

- doučovanie žiakov,

- utvrdenie učiva,

- rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozhovory so žiakmi.

- hodiny telesnej a športovej výchovy sa realizovali v exteriéri, hodiny hudobnej výchovy bez spevu.

- záujmová činnosť sa nerealizovala až do konca školského roka.

Záver

Vypracoval: Mgr. Kveta Kostiková

V Cernine, 20. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.09.2021.

Vyjadrenie rady školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 prerokovaná v Rade školy dňa 22.10.2021.

Rada školy bola oboznámená so správou a súhlasí s jej obsahom.

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Cernina, zastúpená starostkou obce Ing. Helenou Madzinovou, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria