Navigácia

 • OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA V PRÍPADE CHOROBY

  Každé ochorenie žiaka zákonný zástupca hlási triednemu učiteľovi.

  Ak žiak zostáva doma po sebe idúcich päť dní, môže ho ospravedlniť rodič, ale za podmienky,  že to konzultoval s detským lekárom, aby si mohol triedny  učiteľ preveriť neprítomnosť  žiaka.

  Ak  žiak bude chýbať viac ako päť dní, je rodič povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie (ospravedlnenie) od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Ak žiak zostane doma viac ako tri po sebe idúce dni (vrátane víkendu), rodič musí vždy po návrate žiaka do školy predložiť  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka.

 • NOVÉ OPATRENIA V ŠKOLE

  Vzhľadom na narastajúci počet ochorení COVID – 19 sme prijali nové  opatrenia:

  -  povinné rúška aj pre žiakov na 1. stupni od pondelka 12.10.2020 a samozrejme aj na 2.stupni; v interiéri a aj exteriéri,

  -  zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň minimálne dve rúška,

  - otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa odkladá na neurčito,

  - pri vstupe do školy každý žiak absolvuje ranný filter – dezinfekcia rúk, meranie teploty

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Otvorenie školského roka 2020/2021

  Milí žiaci a rodičia,

  školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2. septembra o 9,00 netradične v triedach a v rúškach. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať iba jeden rodič!

  Každý žiak pri nástupe do školy donesie vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  Bez podpísaného tlačiva nebudú žiaci pustení do budovy školy!

  Povinnosti zákonného zástupcu: 

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Prosím rodičov a iné sprevádzajúce osoby žiakov, aby nevstupovali do budovy školy  a nepohybovali sa vo vnútorných priestoroch školy. 

   

 • „Náramky priateľstva“ v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku

  „Náramky priateľstva“ v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku

  Dňa 19. júna sa žiaci 5. ročníka zúčastnili tvorivej dielne v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Pani lektorka si pre nás pripravila výklad tradičného ľudového odievania v regióne Svidník s názornou ukážkou priamo v expozícií ľudovej kultúry. Žiaci si mali možnosť prezrieť dobové kroje, poľnohospodárske a hospodárske náradia, ktoré kedysi používali naši predkovia. Po tejto časti exkurzie sme sa spoločne presunuli do miestnosti, kde bola pre nás pripravená tvorivá dielňa – „náramky priateľstva.“ Po názornej ukážke pletenia náramkov sme sa smelo pustili do vlastnej výroby. Každý jeden z nás si odniesol domov svoj vlastný náramok priateľstva.

 • Výtvarná súťaž „Kde bolo tam bolo....“

  Výtvarná súťaž „Kde bolo tam bolo....“

  Podduklianska knižnica vo Svidníku a jej pobočka Bibliobus vyhlásila na obdobie november 2019 – marec 2020 detskú výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami rukami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese Stropkov. Zo 79. výtvarných prác sa žiaci našej školy v kategórií Priestorové práce II. stupeň,  umiestnili na krásnom 1. mieste s kolektívnou prácou: Perníková chalúpka – Janko a Marienka. Žiakom, ktorí sa podieľali na tomto výtvarnom diele srdečne blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivosti a kreativity do ďalších súťaží. Výstavu výtvarných prác je možné si pozrieť v Podduklianskej knižnici do konca júna 2020.

 • Oznam k obnovenému vyučovaniu od 22.6.2020

  Oznam k obnovenému vyučovaniu od 22.6.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 22.06.2020 sa obnovuje dobrovoľné vyučovanie pre  žiakov 6. až 9. ročníka.

  V našej škole bude vyučovanie prebiehať v dopoludňajších hodinách. Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa bude trvať  4 hodiny a pre žiakov 2. stupňa 5  hodín. Po vyučovaní  pôjdu  žiaci  na obed a domov.  

  Žiaci 1. stupňa majú možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať ŠKD do 15,00 hod. Záujem nahlásiť triednej učiteľke.

  Žiaci, ktorí sa doteraz nezúčastňovali na prezenčnom vyučovaní, musia triednemu učiteľovi povinne odovzdať vyhlásenie rodiča podpísané zákonným zástupcom. Bez podpísaného vyhlásenia sa na prezenčnom vyučovaní nemôžu zúčastniť. Tlačivo je k dispozícii tu vyhlasenie_rodica.docx

  Naďalej platí povinnosť nosiť v spoločných priestoroch školy ochranné rúška, pri vstupe do budovy je potrebné ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 22.6.2020:

  • Škola bude fungovať v čase od 7:30 do 15:30.
  • Žiaci môžu prichádzať do školy priebežne v čase od 7:30 do 7:55 hod.
  • ONLINE VYUČOVANIE od 22.6.2020 sa nebude realizovať.
  • Priebeh vyučovania a jeho náplň bude riadiť triedny učiteľ.

  V tomto období dochádzka žiakov nebude povinná, ale dobrovoľná. Preto je potrebné prihlásenie žiakov na dochádzku a tiež aj prihlásenie na obedy do 19.6.2020 do 10.00 hodiny u triednych učiteľov.

 • Literárna súťaž – Súťaž o najkrajší list

  Literárna súťaž – Súťaž o najkrajší list

  Aj v čase pandémie sa naša škola zapája do rôznych súťaží. Jednou z nich bola aj literárna súťaž, ktorú vyhlásila Slovenská pošta. Išlo o 49. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov. Literárne práce boli hodnotené zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z piatich najlepších mladých autorov tejto súťaže sa žiačka našej školy Dianka Kaščáková z 5. ročníka umiestnila na nádhernom 4. mieste a svojím súťažným listom na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“ získala okrem diplomu aj krásne vecné ceny od Slovenskej pošty. Našej šikovnej žiačke srdečne blahoželáme a želáme jej ešte veľa ďalších literárnych úspechov.

 • Oznam k otvoreniu základnej školy od 1.6.2020

  Oznam k otvoreniu základnej školy od 1.6.2020

  Vážení rodičia.

     Na základe  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SK č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a rozhodnutia zriaďovateľa školy bude škola v prevádzke od 7.30 do 14.00 hod.

  Vstup do budovy školy bude v čase od 7.30 do 8.30 hod.

  Žiaci Cernina – príchod do školy: 7.30 – 8.00

  Žiaci Rovné, Mlynárovce – príchod do školy: 8.00 – 8.15

  Žiaci Kurimka – príchod do školy: 8.15 – 8.30

      Prvý deň pri vstupe do budovy školy dieťa odovzdá Vyhlásenie rodiča triednemu učiteľovi.

  V prípade, že dieťa bude chýbať tri dni v škole, opätovne musí priniesť Vyhlásenie rodiča.

  Každý deň mu pri vstupe do školy bude meraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk.

  Žiak je povinný si každý deň do školy doniesť dve rúška a balík hygienických vreckoviek.

  Nosenie rúšok je povinné  len v spoločných priestoroch. V triede sa rúška nenosia.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín.

  Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.

  ŠKD nebude fungovať.

  Pre žiakov 6. – 9. ročníka bude vzdelávanie pokračovať podľa upraveného rozvrhu hodín ako doteraz, dištančne.

  Pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

      Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy  budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.  Kveta Kostiková, riaditeľka školy


  vyhlasenie_rodica.docx​​​​​​​

 • PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 2019/20

  PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 2019/20

  Na základe rozhodnutí MŠ zverejňujeme podmienky prijímania na SŠ. Všetky potrebné informácie nájdete v týchto dokumnetoch. Nezabudnite však, že základnou podmienkou je ukončenie ZŠ.  prijimanie_na_SS.pdfKriteria_na_vsetky_odbory_SS_okrem_osemrocneho_gymnazia.pdf

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Všetky kvety do rúk mamy

  vkladám ako drahokami

  za jej lásku plnú nehy,

  za zelené detské brehy,

  za rozprávku nad kolískou, 

  za to, že vždy stojí blízko,

  aby si ma pohladila -

  moja mama, nežná, milá. 

  P. Štefánik

   

   

  Zajtra (10.5.2020) nezabudnite na tie svoje mamky a potešte ich aspoň malou kytičkou, raňajkami, milým úsmevom či len obyčajným objatím a božtekom. 

   

 • O Z N A M

  O Z N A M

  Vážení rodičia a hlavne žiaci!

  Riaditeľstvo  ZŠ v Cernine oznamuje, že od 11.5.2020 t.j. od pondelka dochádza k zmene rozvrhu. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou (v domácom prostredí) v jednotlivých ročníkoch a dňoch nasledovne:  Rozvrh_od_11.5.2020.pdf​​​​​​​

 • Moja malá záhradka

  Moja malá záhradka

  Žiaci  3. a 4. ročníka našej školy sa v spoločnosti  Kaufland prihlásili do súťaže na získanie kompletného setu na pestovanie rastlín, vďaka ktorému sa mali naučiť, ako sa starať o rastlinky. Balíček obsahoval biologicky rozložiteľný kvetináč, kokosovú tabletu, balenie so semienkami a zapichovaciu tabuľku na označenie rastliny. Okrem toho sme získali pestovateľský podnos s 20 okienkami určenými na pestovanie rastlín, plán rastu a brožúru.

  Po získaní balíčka sa žiaci s chuťou pustili do práce, lebo chceli zistiť, ako rýchlo a ľahko sa dajú vypestovať zdravé rastlinky. Zasiahol však neviditeľný nepriateľ koronavírus a všetci sme museli opustiť priestory školy aj rastliny.

  Poslednou podmienkou účasti v súťaži bolo poslať vlastnú rozprávku. Aj to sa spoločnými silami podarilo splniť.  Všetci sme už zvedaví na vyhodnotenie. Aj bez ocenenia ostal však v nás hrejivý pocit z dobre vykonanej spoločnej práce v kolektíve.

 • O Z N A M

  O Z N A M

  V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, oznamujeme rodičom/zákonným zástupcom a žiakom školy, že:

   

  1.   Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách  nerealizuje formou  klasifikácie – žiaci nedostávajú známky.
  2.   V 1.  ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné   hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
  3. 2. – 9. ročník - predmety: Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Hudobná výchova, Informatika, Anglický jazyk (2.roč.) nebudú pri záverečnom hodnotení klasifikované. Na koncoročnom vysvedčení budú mať žiaci uvedené pri týchto predmetoch absolvoval/a.
  4. 2. – 9. ročník - ostatné vyučovacie predmety budú pri záverečnom hodnotení klasifikované známkou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu, a preto si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní.

  Podkladmi na hodnotenie žiakov 2. až 9. ročníka formou klasifikácie  budú:

  • výsledky (známky) z obdobia od 01.02.2020 do 13.03.2020
  • projekty, riešenia úloh, praktické práce a pod. spracované žiakmi počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania v školách (od 16.03.2020 do odvolania) s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

   

  UPOZORNENIE: Upozorňujeme žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov,
  že v prípade, ak žiak bude zanedbávať a nebude si plniť požiadavky vyučovania  na diaľku a nebude mať na to objektívne dôvody, môže pedagogická rada školy rozhodnúť o jeho komisionálnom preskúšaní, pričom výstupom z neho môže byť aj hodnotenie – známka nedostatočný .

   

  O prípadných zmenách, týkajúcich sa Hodnotenia žiakov našej základnej školy v čase mimoriadnej situácie, Vás budeme informovať.

   

 • Vysielanie pre žiakov na RTVS 2

  Vysielanie pre žiakov na RTVS 2

  Ak sa chcete aspoň trošku preniesť do školského života a objavovať nové poznatky ináč, tak vám všetkým vrelo odporúčame sledovať na RTVS 2 každý deň od 9:15 do 10:45 reláciu Školský klub. Organizácia vysielacieho programu je následovná: Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak je aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok je o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa venuje spoločenskovedným predmetom a v piatok je zameraný na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

  Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. Učitelia sú z viacerých základných škôl z rôznych slovenských miest.

 • Aktuálne správy od p. ministra školstva

  Aktuálne správy od p. ministra školstva

  Prijímačky na stredné školy nebudú, rušia sa, žiakov budú prijímať podľa známok na konci 8. ročníka a z polroka 9. ročníka. Oznámil to dnes na tlačovej besede minister školstva Branislav Gröhling. Celý článok si môžete prečítať tu: https://www.omediach.com/strucne/17962-minister-skolstva-prijimacky-na-stredne-skoly-nebudu-prijimat-sa-bude-podla-prospechu-video?fbclid=IwAR1dKTCpspSsuU3iB1e1NrvYKXYbjjsFQ66T1IpIc-_ppdViXIAmW5Bz_p4.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Aj keď je terajšia situácia taká aká je, nezabúdame na našu Zem. Deň Zeme na našej škole "oslavujeme" rôznymi aktivitami - úprava okolia školy, výsadba nových rastlín, stromov, zber odpadkov v našej obci, atď. každý rok. Teraz to však bolo iné. Keďže sme doma a nie v škole, tak aj zapojenie sa našich žiakov do rôznych aktivít bolo obmedzené na domáce prostredie či okolie blízke domova. Každý sa zapojil ako mu to možnosti dovolili. Či zberom odpadkov, vytváraním plagátov, výsadbou rastliniek, kríkov, stromov, alebo sa pravidlene starajú o záhradky, políčka polievaním, okopávaním ... Dokonca si niektorí z nás symbolicky vysadili rastlinky v čase, keď sa začala karanténa ... Ako to vyzeralo, či vyzerá, si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

 • Marec - mesiac knihy

  Marec - mesiac knihy

  Máme už síce apríl – mesiac lesov, no ešte sa predsa trochu vráťme v čase do marca ... (buďme k sebe úprimní, koľkí z vás by boli radšej v škole ako doma?)

  Marec – mesiac knihy si na našej škole žiaci 1.stupňa pekne užili. Najprv prezentáciou spojenou s rozhovorom o tom, ako vzniká kniha. Potom prezeraním rozprávkových kníh z našej bohatej knižnice a čítaním jednej z rozprávok. Toto zaujímavé čítanie bolo následne spojené s ilustráciami a výrobou leporela. Žiaci druhého stupňa si uctili knihy ako ináč – predsa ich čítaním :)

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v termíne 15. - 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov na zápise

  individuálnou formou -  formou pošty.

  V prípade ďalších otázok kontaktujte telefonicky na t. č. 0911 420 443 alebo mailom -

  zscernina@gmail.com. 

 • Prerušenie vyučovania do odvolania

  Prerušenie vyučovania do odvolania

  Z dôvodu  ochrany a prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 (koronavírus)  ÚVZ SR rozhodol o zákaze prevádzky škôl, MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach od 30. marca 2020 do odvolania.

  Prosíme preto rodičov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov, kontrolovali pobyt svojich detí počas karantény, aby sa hromadne nezdružovali a preventívne trávili čas doma.

 • Aplikácia Edupage

  Aplikácia Edupage

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Chceli by sme Vás požiadať, ak ešte nemáte, aby ste si do mobilného telefónu nainštalovali aplikáciu EDUPAGE. Aktuálne informácie a správy od vedenia školy, ale i učiteľov, tak dostanete okamžite ako notifikácie v mobile.

  Aplikácia EDUPAGE je k dispozícii na OBCHOD PLAY pre zariadenia s ANDROIDom: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage

  ako aj pre iPhony a iPady na APPLE STORE: https://apps.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Fotogaléria