Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo slovenského jazyka a lit. CvSJL
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie DOV
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá informatika HRI
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Loptové hry LOH
Matematika MAT
Mladý informatik MIA
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Pohybové hry POH
Poznaj a chráň PJH
Pracovné vyučovanie PVC
Praktiká z biológie PZB
Praktiká z geografie PZG
Praktikum z fyziky PZF
Praktikum z chémie PZC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko - korekčné cvičenia TKC
Tvorivá dramatika TDA
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova k ľudským právam VLV
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Základy ošetrovateľstva ZSE

© aScAgenda 2022.0.1340 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria