Navigácia

Cesta k modernému vyučovaniu RECYKLOHRY Tenis do škôl Padajúca hviezda alebo meteor Záložka do knihy spája školy Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania... Pohyb pre všetkých

Projekty

Cesta k modernému vyučovaniu

 

Informácia o začatí realizácie projektu

 

Názov prijímateľa: Základná škola, Cernina 30, 090 16 CERNINA

Názov projektu: Cesta k modernému vyučovaniu

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Miesto realizácie: Základná škola, Cernina 30, 090 16 CERNINA, Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: jún 2012 – máj 2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 100 600,91 EUR

Vlastné zdroje: 5 294,79 EUR – budú poskytnuté zriaďovateľom - obec Cernina

 

Cieľ projektu: Zvýšenie  kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

1.Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania

2.Rozvoj jazykových zručností pedagogických zamestnancov

 

Hlavné aktivity:

1.1. Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

·         cieľom aktivity je inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou  vyučovania

2.1. Zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov

·         cieľom aktivity je zvýšenie jazykovej úrovne pedagogických zamestnancov

 

Cieľová skupina – aktivita 1.1: 4 pedagogickí zamestnanci a 82 žiakov II. stupňa ZŠ.

Inovované predmety: anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia

Cieľová skupina – aktivita 2.1: 6 pedagogickí zamestnanci

Zameranie: štúdium cudzieho jazyka

 

Zariadenie a vybavenie, didaktické prostriedky získané v rámci projektu: multimediálna učebňa s 25 notebookmi, interaktívna tabuľa, didaktické pomôcky pre väčšiu názornosť a efektívnosť vyučovania predmetov FYZ,MAT, BIO, CHEM, ANJ, školiaci materiál a potreby – pracovné zošity s CD nosičom pre uvedené predmety všetkých žiakov 5. – 9. ročníkov a metodické príručky s CD nosičom pre učiteľov.

 

 

 

Tento projekt je realizovaný v rámci  operačného programu Vzdelávanie (OPV), spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond (ESF).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1.1.:

Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

· cieľom aktivity je inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou  vyučovania

           Novootvorená IKT učebňa v rámci projektu Cesta k modernému vyučovaniu

   

 

                  Učebné pomôcky na hodiny matematiky, biológie, fyziky a chémie

   

 

Aktivita 2.1.:

Zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov

· Cieľom aktivity je zvýšenie jazykovej úrovne pedagogických zamestnancov

 

V júni 2012 sa na Základnej škole v Cernine začal realizovať projekt Cesta k modernému vyučovaniu, ktorý okrem skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu prispel  aj k vzdelávaniu pedagogických zamestnancov.

Jedna z aktivít projektu  je zameraná na zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov v anglickom jazyku. Vzdelávania sa zúčastňuje 7 učiteľov, ktoré prebieha v popoludňajších hodinách. 4 hodiny týždenne začiatočníci a mierne pokročili rozvíjajú svoje jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie, od apríla 20013 až do mája 2014. Ich získané vedomosti overí záverečný test. Po úspešnom ukončení vzdelávania učitelia získajú osvedčenie.

 

 

Tento projekt je realizovaný v rámci  operačného programu Vzdelávanie (OPV), spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond (ESF).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotné testovanie žiakov v anglickom jayzku

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o ukončení realizácie projektu

 

Názov prijímateľa: Základná škola, Cernina 30, 090 16 CERNINA

Názov projektu: Cesta k modernému vyučovaniu

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Miesto realizácie: Základná škola, Cernina 30, 090 16 CERNINA, Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: jún 2012 – máj 2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 91 843,18 EUR

Vlastné zdroje: 4 592,16 EUR –  poskytnuté zriaďovateľom - obec Cernina 

Cieľ projektu: Zvýšenie  kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

1.Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania

2.Rozvoj jazykových zručností pedagogických zamestnancov 

Hlavné aktivity:

1.1. Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

  • cieľom aktivity je inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou  vyučovania

2.1. Zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov

  • cieľom aktivity je zvýšenie jazykovej úrovne pedagogických zamestnancov 

Cieľová skupina – aktivita 1.1: 3 pedagogickí zamestnanci a 55 žiakov II. stupňa ZŠ.

Inovované predmety: anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia

Cieľová skupina – aktivita 2.1: 7 pedagogickí zamestnanci

Zameranie: štúdium cudzieho jazyka

Zariadenie a vybavenie, didaktické prostriedky získané v rámci projektu: multimediálna učebňa s 25 notebookmi, interaktívna tabuľa, didaktické pomôcky pre väčšiu názornosť a efektívnosť vyučovania predmetov FYZ,MAT, BIO, CHEM, ANJ, školiaci materiál a potreby – pracovné zošity s CD nosičom pre uvedené predmety všetkých žiakov 5. – 8. ročníka a metodické príručky s CD nosičom pre učiteľov.

 

Projekt bol realizovaný v rámci  operačného programu Vzdelávanie (OPV), spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond (ESF).

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218

Fotogaléria