Navigácia

Základné informácie Verejné obstarávanie Fotogaléria Učebné osnovy Aktivity projektu Výsledky projektu Odkazy

Poznávacia záhrada

Základné informácie

Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

 

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Supported by a grant from Iceland,Liechtenstein, Norway. Co - financed by the State Budget ofthe Slovak Republic.

 

 

Názov projektu: Poznávacia záhrada

Program: SK02

NFP: 36 922 €

Prijímateľ: Základná škola Cernina, Cernina 30, 090 16 Cernina

Partner: Carpe diem, Komárov 95, 086 11 Komárov

Príspevok bol poskytnutý z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR v Programe SK02- „Prispôsobenie sa zmene

klímy- prevencia povodní a sucha“ pre projekt s názvom „Poznávacia záhrada“

Program: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha

Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy pre školy

Výstupy projektu: Vypracovanie a propagácia osnov pre základnú školu zameraných na  manažment dažďových vôd a jej

prepojenie na zmenu klímy

Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť  prostredníctvom internetu

Výsledky projektu: Vzdelávanie a zvýšenie povedomia o prispôsobení sa klimatickej zmene

                              Realizácia vybraných adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy

                              Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu

Hlavné témy projektu: 1. Vytvoriť opatrenia a stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy

                                    2. Realizovať vzdelávanie v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

                                    3. Zvýšiť povedomie verejnosti

1. Vybudovanie poznávacej záhrady

- praktická implementácia adaptačných opatrení

- výsadba našich tradičných drevín (dub, hrab, javor, lipa a pod. )

- vytvorenie 5 ostrovčekov s rozmermi 5 x 5 metrov

- označenie každej dreviny ceduľkou s popisom

 

2.Enviromentálna výchova

- vypracovanie osnov súvisiacich so zmenou klímy

- zapracovanie do vzdelávacieho programu v každom ročníku a každej triede

 

3. Zvýšenie povedomia verejnosti

- prezentácia znalostí o problematike prispôsobenia sa zmene klímy prostredníctvom elektronických a printových médií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria